10/31 Web版日本近代文学館サービスの一時停止(2011.10.19)

新コンテンツ「滝田樗陰旧蔵 近代作家原稿集」追加に伴う登録作業のため、
下記の日程でWeb版日本近代文学館の全サービスを一時停止します。

◆サービス停止日時

2011年10月31日(月)午前9:00〜午前10:00(※予定)

◆サービス停止内容

Web版日本近代文学館(http://yagi.jkn21.com/)の全サービス


GACoSトップページへ戻る